บจ.แอล เอ็ม คอสเม (ไทยแลนด์) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แอล เอ็ม คอสเม (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565002992
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

6 ซอย8 ทุ่งเสา 2, ต.หาดใหญ่, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Leave a Comment