Business Directory

บจ.ป่าตองโภชนา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ป่าตองโภชนา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009335
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

108/4 ถนนทวีวงศ์, ต.ป่าตอง, อ.กะทู้, จ.ภูเก็ต, 83150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.