Business Directory

บจ.ภูเก็ต ฮอลลิเดย์ เรสซิเด้นท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ภูเก็ต ฮอลลิเดย์ เรสซิเด้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007715
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

184/29-31 ถนนผังเมืองสาย ก, ต.ป่าตอง, อ.กะทู้, จ.ภูเก็ต, 83150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.