Business Directory

บจ.เอพี สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอพี สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004733
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

98/225 หมู่ที่ 3, ต.บางน้ำจืด, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.