Business Directory

บจ.ทีโอพี รีไซเคิล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีโอพี รีไซเคิล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004563
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

59/7 หมู่ที่ 4, ต.คอกกระบือ, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.