บจ.อาร์เอชจีซี กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อาร์เอชจีซี กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735565004113
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

8/7 หมู่ที่ 9, ต.บางช้าง, อ.สามพราน, จ.นครปฐม, 73110

Leave a Comment