บจ.พร้อม ดี ออดิท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พร้อม ดี ออดิท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014653
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

47/173 หมู่ที่ 2, ต.บางพูด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment