บจ.เจี่ย ทู่ อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจี่ย ทู่ อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015889
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

56/32 หมู่ที่ 2, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment