บจ.เฮย์เดย์ กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เฮย์เดย์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015731
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000,000
🏢 ที่อยู่:

99/129 หมู่ที่ 4, ต.บางโฉลง, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment