Business Directory

บจ.นฤกร ออนฟลีค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นฤกร ออนฟลีค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0855565000273
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

41/49 ถนนท่าเมือง, ต.เขานิเวศน์, อ.เมืองระนอง, จ.ระนอง, 85000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.