Business Directory

บจ.ปกป้องปฐพี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปกป้องปฐพี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001202
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

67/6 ซอยมหาราช 39 ถนนมหาราช, ต.กระบี่ใหญ่, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.