Business Directory

บจ.นิ่มคอนกรีต และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นิ่มคอนกรีต และวัสดุก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001199
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

2/11 หมู่ที่ 9, ต.คลองท่อมใต้, อ.คลองท่อม, จ.กระบี่, 81120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.