บจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001874
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

555/4 หมู่ที่ 1, ต.ทับใต้, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Leave a Comment