Business Directory

บจ.ยูอาร์ยู โฮม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ยูอาร์ยู โฮม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001670
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

224 หมู่ที่ 5, ต.สามกระทาย, อ.กุยบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.