Business Directory

บจ.สาตรีทรัพย์56 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สาตรีทรัพย์56 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0715565001513
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

52/6 หมู่ที่ 5, ต.ยางม่วง, อ.ท่ามะกา, จ.กาญจนบุรี, 71120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.