Business Directory

บจ.สบายใจ รีเทล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สบายใจ รีเทล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0665565000470
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

199 หมู่ที่ 2, ต.วังงิ้วใต้, อ.ดงเจริญ, จ.พิจิตร, 66210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.