บจ.เอสอีเทค เทคโนโลยี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสอีเทค เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0655565001557
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

80/43 หมู่ที่ 10, ต.วัดจันทร์, อ.เมืองพิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, 65000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.