หจ.เจริญกุล(8888)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เจริญกุล(8888) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0633565000613
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

439 หมู่ที่ 10, ต.แม่กาษา, อ.แม่สอด, จ.ตาก, 63110

Leave a Comment