Business Directory

หจ.นิกกับอ้อม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นิกกับอ้อม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0563565000614
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 600,000

🏢 ที่อยู่:

269 หมู่บ้าน น้ำแวน หมู่ที่ 2, ต.น้ำแวน, อ.เชียงคำ, จ.พะเยา, 56110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.