Business Directory

หจ.บุญญาพร พร็อพเพอร์ตี้

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บุญญาพร พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001191
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

48/22-23 ถนนอินจันทร์ณรงค์, ต.ในเมือง, อ.เมืองบุรีรัมย์, จ.บุรีรัมย์, 31000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.