บจ.ไพรม์ เอสเธทิคส์ คลินิก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไพรม์ เอสเธทิคส์ คลินิก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014084
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

39/235 หมู่บ้าน นิชดาธานี หมู่ที่ 3, ต.บางตลาด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment