บจ.ไพบูลย์ ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไพบูลย์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017831
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

778 หมู่ที่ 5, ต.ท้ายบ้านใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Leave a Comment