บจ.เค.เอ็น.เค โกลบอล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค.เอ็น.เค โกลบอล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/15/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565016681
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

501/299 หมู่ที่ 3, ต.แพรกษา, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Leave a Comment