บจ.บีเอ็นเอ็น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บีเอ็นเอ็น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565084660
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย, แขวงบางซื่อ, เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร, 10800

Leave a Comment