บจ.ลอค สบาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ลอค สบาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565079933
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

942/119 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 4 ถนนพระรามที่ 4, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

Leave a Comment