บจ.อเว็นเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อเว็นเทค (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565002196
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

38/103 ห้องบี ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก, ต.หัวหิน, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.