Business Directory

บจ.ตากาต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ตากาต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008960
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

420/26 ถนนช้างคลาน, ต.ช้างคลาน, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50100

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.