บจ.คอมมิวเนกซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คอมมิวเนกซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565013924
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

69/777 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2-2 หมู่ที่ 1 ซอยพระแม่การุณย์ 10/8, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.