บจ.บาร์น คลองสวน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บาร์น คลองสวน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565014793
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

330 อาคารที่ 1 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 3, ต.บ้านคลองสวน, อ.พระสมุทรเจดีย์, จ.สมุทรปราการ, 10290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.