บจ.แก๊สดี เมืองสมุทร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แก๊สดี เมืองสมุทร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013355
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000,000

🏢 ที่อยู่:

323 หมู่ที่ 4, ต.แพรกษา, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.